Most z mrakov nad posvatnym udolim Inkov, dedina Ollantaytambo, 2800 m
Zatvoriť