mladosť, krása, energia
Milan Marko - fajer: mladosť, krása, energia 1/10