Vlak vchádza do Leopoldova
momosk: Vlak vchádza do Leopoldova 1/2